Verksamhet

   

Vi vägleder och hjälper barn och ungdomar och erbjuder olika insatser av hög kvalité. Hemmens placering mitt i samhället skapar delaktighet och positiva upplevelser som motverkar utanförskap. Kompetenta och engagerade vuxna människor runt barnen skapar en trygg och välfungerande vardag. Vi kan tar emot ungdomar från hela Sverige..

 • Verksamhet målgrupp: 
  Barn med invandrarbakgrund, ensamkommande barn, Pojkar 13-20 år, Pojkar och flickor, ungdomar med social problematik

 • Behandlingsmetoder
  MI, motiverande samtal, KBT, BBIC, ART, Metodhandledning, Processhandledning, inskrivning och utskrivning, Veckosamtal med ungdomarna

 • Diagnosgrupp
  Ungdomar med Inlärningsvårigheter, Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD, Psykosocial problematik, 

 • Lagrum
  Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1, 

 • Särkilda upplysningar
  Tillståndsbevis utfärdat av IVO för alla våra boende, placeringsmatchning görs vid inskrivning, dokumentation görs i journalsystem Secura Nova
  Genomförandeplan skrivs efter mål i Vårdplanen från ungdomens socialsekreterare, Måndasrapporter skrivs av konaktperson sedan skickas till socialsekreterare

HVB-hem

Stödboende